Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 VERHANDELINGEN over het

Hec verdiend hier aangemerkt ce worden , dat geene van deeze lijderesfen op eenige wijze aangeraakt wierd, zelf wierd de pols niet gevoeld, ten einde men niet zoude kunnen zeggen, dat het Magnetismus aan haar op deeze wijze was meede gedeelt, en egter waaren de crifes volkoomen; de Gecommitteerden , die begeerig geweest waaren, om het ukwerkfel der verbeeldingskragt waarteneemen, en in hoe verre dezelve deel had aan de crifes, hadden nu volkomen hunnen wensch verkreegerr, men kan het vermoogen deezer invloed op geene duidlijker en onbetwistbaarcr wijze aantoonen, dan door deeze twee proefneemingen; indien de lijders betuigden, gelijk fommige deeden , dat de crifes in de openbaare proeven fterker waaren , zoo moet men dit toefchrijven aan het vermoogen der meededeeling door het zien van zoo talrijke toevallen , daar in het algemeen de verfchijnfelen bij elk individu door het zien van zoo veele andere foortgelijke toevallen fterker worden.

Wij hadden gelecgenheid om op vrouw P —, ter betooging, hoe veel vermoogen de verbeeldingskragt bij haar had , de proef met het gemagnetifeerd kommetje in het werk te ftellen ; deeze beilaat daar in, dat men uit eene meenigte kommetjens dat geen onderfebeid, hetwelk gemagnetifeerd is, men geeft de lijder het een na het ander , indien hij vatbaar voor het Magnetismus is,

moet

Sluiten