Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo VERHANDELINGEN over het

mer een aanvang genomen had, en door die zelfde beweeging nog bleef voortduuren ; maar hetgeen hier alles befliste was, dat men , toen zij verzogt om te drinken , haar een kommetje gaf, hetwelk door den Heer Deslon gemagnetifeerd was, en door hem zelf haar aangeboden wierd , zij dronk met de grootste gerustheid, en ze-ide dat zij zich nu veel bccter gevoelde ; hier faalde dus het Magnetismus, daar de crifis verminderde op een tijd dat dezelve moest vermeerderd zijn.

Eenigen tijd daarnaa terwijl de Heer Majault de vliezen die zij op haare oogen had, onderzogt, hield men het gemagnetifeerde kommetje teegen haar agterhoofd , geduurende twaalf minuutcn; zij wist niets hier van en gevoelde daar van ook geen uitwerkfel, zelf was zij toen het gerustfte daar haare verbeelding afgeleid en op een ander voorwerp gevestigd wierd , het onderzoek namelijk van het ongemak aan haare oogen.

De Gecommitteerden wierden onderrigt, dat deeze vrouw, toen zij alleen in de zijkamer gelaaten was, op de aannaadering van verfchcide perfoonen, die van het Magnetismus niets wisten, in ftuipagtige toevallen verviel. Men deed haar opmerken, dat de Magnctifehe konstbewerking aan haar niet in het werk gefteld wierd , haare verbeeldingskragt was egter dermaate opgewonden, dat zij zeide ,, in waar„ heid indien gijlieden aan mij niets deed zoude ik

„ im-

Sluiten