Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï04 VERHANDELINGEN over het

ziel overbrengen , terwijl ook teevens al het ontzagverwekkend , zoo wel als al het aanlokkende van een menschlijk caraéter daar in als het waare gefchilderd is, het is derhalven zeer natuurlijk, dat er in de oogen een zeer groot vermogen geleegen is; maar dit vermoogen beftaat alleen in haare gefchiktheid om de verbeelding in bcweeging te brengen , en dit gefchied in eenen meerderen of minderen graad naar maate het voorwerp hier voor meer of minder vatbaar is; hierom is het dat de magnefiteur de geheele konstbewerking van het Magnetismus; met zijne oogen begint; haare invloed is zoo fterk, en zij laaten zoo leevende, zoo duurzaame indrukzels na, dat eene vrouw, onlangs aan het huis van den Heer Deslon aangekomen, en aldaar, op een tijdftip, dat zij juist uit eene crifis kwam, het oog van een zijner leerlingen ontmoetende, die te vooren aan haar het Magnetismus had meedegedeeld, hier door zodaanig getroffen wierd, dat haare oogea geduurende drie quartier uurs (lijf in het hoofd Honden , het denkbeeld van deezen aanblik vervolgde haar geduurende langen tijd; zij verbeelde zich die op haar gevestigd oog altoos voor haar te zien, het zij zij fliep of waakte, zij droeg het geduurende drie dagen altoos met zich om; uit dit voorbeeld zien wij, wac de verbeeldings - kragt kan te weeg brengen, daar dezelve een indrukfel zoolangduurig.bewaaren kan, dat is, uit zich zelf dezelfde aandoe*

omga

Sluiten