Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 107

van beroep, die reeds te Pasfy tot de Magnetifche proeven gebruikt, en wier gevoeligheid voor het Magnetismus bekend was, wierd gehaald, alles was voor haar aankomst derwijze gefchikt, dat er flegts één ftoel was, waar op zij zich zetten konde, en deeze ftond binnen de houten raam der voorgemelde deur.

De Gecommitteerden waaren in het ander vertrek, en een hunner, een Geneesheer, die bij voorige geleegenheeden meermaalen het Magnetismus met goed gevolg had in het werk gefteld, had op zich genoomen Mejuffrouw B — door deeze papiere affcheiding te magnetifeeren; het is een aangenoome ftelreegel der Magnetifeurs, dat dit vermoogen door deuren en muuren heendringt, een papiere-affcheiding kon dus in dit geval geen beletzei zijn , daarenboven had de Heer Deslon ftellig verzeekert dat het Magnetismus door papier heen gaat.

• Mejuffrouw B — wierd derhalven op den afftand van anderhalf voet geduurende een half uur me£ eene teegenftrijdige rigting met de poolen gemagnetifeerd , volgens die reegels, welke de Heer Deslon leerde, en die de Gecommitteerden bij herhaaling ten zijnen huizen hadden in het werk zien Hellen; geduurende de konstbewerking praatte zij met zeer veel vrolijkheid , en naar haaren welftand gevraagd zijnde, antwoordde zij zonder aarfelen, dat

zij

Sluiten