Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio VERHANDELINGEN over het

nuuten niet het minde uitwerkfel had, de eenige oorzaak die er voor dit verfchil overblijft is, dat in het laatstgeval de inbeelding aan den gang gebragt wierd, hetwelk in het eerde geen plaats had.

Indien de oorzaak der crifis in de verbeeldingskragt gezogt moest worden, zoo was het ook de verbeelding die dezelve deed ophouden , de Gecommitteerde meende, dat het tijd was, dien te doen eindigen; hij hield dus zijne twee vingers in de gedaante van een kruis voor haar, men neeme in acht, dat hij, volgens de regels van het Magnetismus, haar dus doende overeenkomftig met de rigting der Poolen magnetifeerde, gelijk hij geduurende de geheele proefneeming gedaan had, en daar hij dus geene weezenlijke verandering maakte, maar met de konstbewerking voortging , behoorde het uitwerkfel ook te hebben blijven voortduuren, egter dewijl hij zeide het zijn oogmerk te zijn, om de crifis te doen ophouden, was dit voldoende, om dit te weeg te brengen, haare hitte en hoofdpijn waren terftond Verminderd, en dus vervolgde hij de toevallen, die in haar geheel lighaamsgeftel plaats hadden, van plaats tot plaats, teevens zeggende, dat dit nu zoude verdwijnen , op deeze wijze verdweenen ook op zijn bevel de faamentrekking der keel, daarna de fpanning der borst, en eindelijk de toevallen, welke in de maag en die, welke in de armen plaats hadden, hier meede was de Magnetifeur in het geheel drie

mi-

Sluiten