Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. iaï

"„ gemagtigde van den Intendant den Heer de Baville, „ was het onderwerp van deeze waarneeming. Hij „ was festig jaaren oud, zeer gemaatigd van leevens„ wijze, was een man van een fchrander oordeel, „ en die verfche'ide ftukken gefchreeven en uitge„ geeven had , fommige van dewelke ik geleezen „ hebbe, die mij, vóór dat ik dat geen wist wat ik „ onlangs van hem vernoomen hebbe, agting voor „ hem inboezemden, ik befchoude die als door eene „ zeer leevendige verbeeldings-kragt in de pen ge* „ geeven.

„ Eene prophetesfe zeeven of agtentwintig jaaren „ oud, wierd omtrend agtien maanden geleeden in „ hegtenis genomen en voor den Bisfchop van Alais „ gebragt, Hij ondervroeg haar in teegenwoordig„ heid van verfcheide geestlijken ; dit vrouwsper„ foon, na gehoord te hebben wat hij te zeggen „ had, antwoorde hem met eene zeedige houding, „ en vermaande hem, de waare kinderen Gods niet „ langer te kwellen, en eindelijk, voerde zij ge„ dmirende een geheel uur eene redenvoering tot „ hem , in eene onverftaanbaare taal, waar van „ hij geen woord begreep.

,, Gij zult ligtelijk gelooven, dat de Bisfchop dit ,, meisje in hegtenis zond, na verloop van eenige „ maanden fcheen zij door de oplettenheid en raad„ geevingen van den Heer Mandagors, geheel „ en al van deeze haare buitenfpoorigheeden gence-

H 5 » z«

Sluiten