Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 VERHANDELINGEN over het

„ zen te zijn, daar hij haar herhaalde maaien in de „ gevangenis bezogt, zij wierd dus in vrijheid gelteld, niet lang daarna kwam zij van eene vrugt ,, der heilzaame vermaaningen van den Heer Man„ dagors in het kraambedde te bevallen; dit heeft „ niets wonderdaadigs, maar veel zonderlinger is „ het, dat de Heer Man dagors , van alle zijne „ ambten, ten voordeele van zijn zoon afftand deed; „ terwijl hij te dier tijd aan verfcheiden zijner be„ kenden, en onder deezcn ook aan den Bisfchop „ zeide, dat hij, op uitdruklijke last van God, „ vleeschlijke omgang met deeze prophetesfe gehad „ had, en dat het kind dat van haar zouden geboo„ ren worden, de waare Zaligmaaker der waereld „ zijn zouden.

„ Het gevolg van dit alles, zoude in een ander land, als Frankrijk, alleenlijk geweest zijn, om „ den Heer Hoofdfchout, teevens met zijne heilige, „ naar een gekkenhuis te zenden.

„ De Bisfchop gaf mij te kennen, dat hij dat paar „ gaarne in hegtenis zag , ik ftelde voor, om al„ voorens met den Heer de Baville, Intendant „ dier Provincie, raad te pleegen, intusfchen be„ veelende, dat hij en de próphetes zorgvuldig in „ het oog gehouden wierden, zoo dat zij niet kon„ den ontfnappen; mijn gevoelen was, dat men in „ een land, alwaar deeze dwaasheid heerschte, van „ al het geen dat een dolleman van zoo veel gezag

„ en

Sluiten