Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 153

„ en aanbelang aanging, zoo min als moogelijk „ gerucht moest maaken, dat men hem op de zagtst „ moogelijke wijze uit deeze landftreek moest zien „ te lokken, en hem dan in bewaaring neemen; ,, ingevolge hiervan wierd hij door zijne kinderen „ naar een zijner kasteelen gebragt, aldaar in heg„ tenis gehouden, terwijl de propheces van hem „ afgenomen en gevangen gezet wierd."

Zoo verre kan een verhitte verbeeldings - kragt een in alle andere opzigten verftandig man vervoeren, te meer wanneer de uitwerkfelen van zoo een dwaasheid zoo algemeen zijn ; teregt derhalven verbied men dan in oproerige fteeden de talrijke vergaderingen, ten einde de zoo ligtelijk overilaande geest van wanorde te ftillen; in alle gevallen, alwaar de voorbeelden op onze zeeden, en eene werktuiglijke navolging op ons lighaamsgeftel eenen zoo kragtigen invloed hebben, moet men de gemoederen der bijzondere perfoonen tot ftilftand brengen, door hen van elkander te verftrooijen.

Eeven dit zelfde middel dient met zeer goed ge» volg ter ftuiting van ftuipagtige toevallen, die altoos in haaren aart befmetlijk zijn; binnen weinige jaaren hebben wij daarvan een voorbeeld gezien in de meisjens in de kerk van Sc. Roch.

Op den dag van de plegtigheid der eerfte Communie, die in de parochie-kerk van Sc. Roch in dm jaare 1780. gevierd wierd, nadat de avondgods-

Sluiten