Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1=4 VERHANDELINGEN over het

godsdienst geëindigd was, deeden de kinderen volgens gewoonte hunne procesfie langs de llraaten , naauwlijks waaren zij in de kerk terug gekeerd en bevonden zich op hunne plaatfen , of een hunner, een jong meisje , bevond zich niet wel en kreeg ftuipen; dit toeval verfpreide zich zoo fnel onder de overige, dat men binnen den tijd van een half uur vijftig of zestig meisjens van 12 tot 19 jaaren telde, die door foortgelijke toevallen aangetast waaren, namelijk eene famentrekking 'der keel, opzetting van de maag, benaauwdheid, hik en meer of min aanmerkelijke ftuiptrekkingen, deeze verfchijnfelen openbaarden zich weederom eenige maaien geduurende die week , maar op dé volgende zondag bij een zijnde met de geestlijke dogters van Sc. Anna, wier beezigheid hec is deeze meisjens te onderwijzen , wierden weldra twaalf daarvan met ftuipen overvallen, die gewisfelijk door meer zouden gevolgd zijn geweest, indien men niet terftond de voorzorg gebruikc had, om alle de kinderen naar hunne huizen cerug ce zenden, men was verpligt dezelve in verfcheide fchoolen te verdeden, hierdoor kwam men die kwaad binnen dr}e weeken te boven.

Men ontdekt dus het Magnetismus of liever de werkingen der verbeeldings - kragt, zoo wel in den fchouwburg, in het leeger, en in talrijke verzame* hngen, als aan het bacquet, alwaar dezelve wel is

waar

Sluiten