Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 125

"waar door verfchillende middelen werkt, maar egter dezelfde uitwerkfelen voortbrengt; het bacquet is met lijders omringd, die hunne aandoeningen geftaadig aan elkander meedcdeelen, men zoude verwagten, dat de zenuwen hier door eindelijk verftompt zouden worden, zij hebben dus eene nieuwe prikkeling noodig, en die vrouw welke het gevoeligst is, geeft hier toe als het waare het teeken; daar nu bij alle de aanweezige de fnaaren hunner zenuwen in denzelfden graad gefpannen, en tot op éénen toon opgewonden zijn, worden de crifes meenigvuldiger, zij deelen zich die dc een aan den ander meede, en deeze worden dus van tijd tot tijd heeviger; intuslchen deelen de mansperfoonen die getuigen van deeze beweegingen zijn daar in, n?ar eevenredigheid van hun meer of minder gevoelig zenuwgeltel, en zij, die het ligtst tot zoo eene trap van gevoeligheid gebragt worden, vervallen meede in eene crifis ■ Deeze vatbaarheid voor die prikkeling word in beide de kunnen weldra hebbelijk, een of meermaalen deeze aandoeningen gevoeld hebbende, hebben zij nu flegts de herinnering van het te vooren door hen gevoelde noodig , om op nieuw de verbeeldings - kragt tot die hoogte op te winden, waar door dezelfde uitwerkfelen te weege gebragt worden, en dit zal niet moeilijk zijn, wanneer hij, die het voorwerp van zodaanig eenen konstbewerking is, weederom in dezelfde omftandigheeden geplaatst word.

Men

Sluiten