Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tt6 VERHANDELINGEN over hét

Men heefc nu niet meer den toeftel der openbaare? konstbewerking noodig , men behoeft alleenlijk de kypochondria aan ce raaken en de vinger of ijzere ftaf voor hec aangezigc ce beweegen om de toevallen, te weeg te brengen , eh dit zelf is fomwijlen niec noodig, het is voldoende dat men de lijders blind, en hen wijsmaakt dat de konstbewerking aan hen gefchied , weldra worden de voorige denkbeelden weederom opgewekt, dezelfde uitwerkfelen te weege gebragt, en de verbeelding fchept weldra weederom dezelfde uitwerkfelen.

Drukking , inbeelding en navolging zijn derhalven de drie waare oorzaaken dier verfchijnfelen, welke aan dit vermoogen, dat men Dierlijk Magnetismus noemt , worden toegefchreeven , eene' vloeiilof, die men voorgeeft dac door het menschlijk lighaam omloopt, en van de eene individu aan de andere meede gedeeld word: Zoodaanig is den uitflag der door de Gecommitteerden genoomen proeven en der waarneemingen, die zij hier uit afgeleid hebben.

Dit vermoogen, deeze vloeiftof heeft geen weezentlijk beftaan, hoe zeer hetzelve een hersfenfehim. is, zoo is het egter geen nieuw denkbeeld. Sommige Schrijvers, voornamentlijk fommige Geneeskundige der voorige eeuw, hebben hier over uitvoerig gefchrceven , de belangrijke en fchrandere nafpeuringen van den Heer Thouret hebben her

alge-

Sluiten