Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. ia7

algemeen overtuigd, dat de befchouwende kennis, de bewerking , en uitwerkingen van het Dierlijk Magnetismus, zoo als hetzelve in de voorige eeuw voorgelleld is, bijna hetzelfde is, als het geen teegenwoordig weederom als iets nieuws ter baane gebragt word, het is dus niets meer, dan eene oude bedriegerij ; deszelis befchouwende kennis is nu, gelijk het eene meer verligte eeuw voegt, met eenen meer opgefchikten toeftel voorgedragen, het blijft daarom niet minder eene oude onwaarheid , het is der menfchelijke natuur eigen begrippen aan te grijpen , te verwerpen, en zoo dra die zijne begeerte vleijen, het verworpene weederom op te vatten.

Er zijn dwaalingen, die in die ondermaanfche altoos de geliefdfte fpeelpoppen geweest zijn , hoe dikwerf is niet de fterren - wigchela rij verworpen , en weederom ter baane gebragt: het Magnetismus is zeer wel gefchikt, om ons weederom hierop t'huis te brengen , deszelfs voorllanders hebben getragc hetzelve met den invloed der heemelfche lighaamen te verbinden, ten einde hetzelve des te meer verleidende te maaken, en den mensch te vleijen met twee ftreelende vooruitzigten , die hem altoos na aan het hart laagen , het vermoogen, namentlijk , om in het toekomftige door te zien, en om zijn aanweezen te verlangen.

Men heeft reeden te gclooven, dat de verbeeldingskragt de voornaamfte der drie oorzaaken is dier toeval-

Sluiten