Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ta8 VERHANDELINGEN over het

vallen, welke wij aan het Magnetismus hebben toege-» fchreeven,het blijkt uit veelvuldige door ons in het werk gefielde proeven, dat deeze alleen genoeg is, om crifes te doen gebooren worden', de drukking en aanraaking fchijnen alleen voorbereidende middelen hier toe te zijn, daar door de aanraaking de zenuwen opgewekt worden; de geest van navolging breid deeze indrukfelen verder uit en deelt die aan anderen meede; maar de verbeeldingskragt is dat zoo werkzaam, zoo verfchriklijk vermoogen, waar door die verbaazende uitwerkfelen te weege gebragt worden , die de aandagt van het algemeen zoo zeer op deeze konstbewerking gevestigd hebben.

Deeze uitwerkfelen doen de geheele waereld verbaasd daan, terwijl derzelver oorzaaken in de duistere fchaduw der verborgenheid opgeflooten liggen.

Indien wij nagaan dat deeze verfchijnzelen in voorige eeuwen mannen, die door hunne verdienden, door hun verligt verftand en fchrandcr vernuft de achting der laatere eeuwen zelf verdienen , eenen Paracelsus, van Helmont, Kircher verleid hebben, dan houden wij' op ons te verwonderen, dat geleerde, verftandige mannen van onzen tijd, ervaaren Geneeskundigen, zich door de leerftellingen van Mesmer hebben laaten meede fleepen.

Indien de Gecommitteerden alleenlijk de openbaare magnetifeering bijgewoond hadden, alwaar nog tijd, nog geleegendheid is, om eenige bellisfende

proef-

Sluiten