Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 129

proefneemingen in het werk 'te Hellen , veelligt waaren zij meede in die dwaaling weggevoert; het was noodzaaklijk vrijheid te hebben, om elk deezer uitwerkfelen op zich zelf te befchouwen , ten einde derzelver oorzaaken na te fpeuren ; men moest de werking der verbeeldingskragt nagaan , en deeze haare uitwerkfelen het een na het ander zien voortbrengen, dan eerst konde men zich een denkbeeld vormen van de hoogte, tot welke dit haar vermoogen geraaken konde , van de wonderen, die hetzelve kon uitwerken , zoodaanig een onderzoek eischte eene opoffering van een'aanmerkelijken tijd; en een groot aantal reegelmaatige proeven, die men niet altoos geleegenheid heefc aantewenden, wanneer het alleenlijk om ons bijzonder onderrigt of ter verzaadiging onzer nieuwsgierigheid te doen is, men heefc ook dikwerf geen gezag, om deeze behoorlijk te vervolgen, indien men niet, gelijk de Gecommitteerden met beveelen van den Souverein belast, en door het vertrouwen van het algemeen vereerd wierd.

De Heer Deslon is van dit ons gevoelen niet zeer vervreemd ; hij verklaarde in een onzer vcrgaaderingen, gehouden ten huize van Dr. Fr ankli n op den 19 Juny , dat hij meende, dat men als beweezen konde vast te Hellen, dat de verbeeldingskragt het grootste deel in de uitwerkfels van het Dierlijk Magnetismus heeft; hij zeide dat dit I nieuw-

Sluiten