Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3o VERHANDELINGEN over het

nieuwlings ontdekt vermoogen veelligt niets anders was, dan de verbeeldingskragt zelve, welkers kragt doch zoo uitgebreid, als voor ons nog geheel onbekend is; hij erkende dat hij altoos in de behandeling zijner lijders de werking van de verbeelding in het ocg gehouden had, en verzeekerde ons met het grootste vertrouwen, dat onder deeze zijne beituuring zeer veele lijders of geheel herilelt of ten minsten merkelijkverb -eterd waaren; hij deed de Gecommitteerden op:.,e: ken dat de verbeeldingskragt op deeze wijze beftuurd door de hand der Geneeskunde een der dierbaarste hulpmiddelen ."oor onzen lijdenden natuurgenoot zijn konde; hij zeide zelf reeds in den jaare 1780 in zijne Waarneemingen over het Dierlijk Magnetismus , „ voor een oogenblik toe„ geftaan zijnde, dat de Heer Mesmer geen ander „ geheim bezit, dan dat, om de verbeeldingskragt op „ die wijze te doen werken, dat deszelfs uitgebreid „ vermoogen dc heilzaamste uitwerkfelen te weege „ brengt, is het dan niet waar, dat deeze zijne uit» „ vinding allerheilzaamst is ? want indedaad indien „ de geneeswijze door middel der verbeeldings„ kragt heilzaamer uitwerkingen doet, dan die, die „ door andere geneesmiddelen werkt , welke ge„ gronde reeden kan men dan bijbrengen , waar,, om men hetzelve niet bij voorkeur in een alge„ meen gebruik zoude brengen.- " . Daar hij nu van het vermoogen der inbeelding

over-

Sluiten