Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132 VERHANDELINGEN over het

die crifes of ftuiptrekkingen, welke bij het mecdedcelen van het zoogenaamd Magnetismus in de openbaare vergaaderingen rondom het bacquet plaats hebben, gefchikt zijn om van eenig nut te zijn , in het herftellen of verligten der lijders.

Het is onteegenzeglijk, dat de verteelding der lijders een aanmerkelijk deel in hunne geneezing heefc; hoedaanig derzelver wijze van werken is , is ons niet dan door eene algemeene ondervinding bekend, het is een bekend fpreekwoord, dat zoo wel in de godsdienst als in de geneeskunde de menfchen door het geloof behouden worden ; dit geloof is een voortbrengfel der verbeeldingskragt ; in deeze gevallen werkt dit vermoogen door zagte middelen ; door eene gerustheid in de zinnen te verfpreiden , door de lighaams verrigtingen in eene eenftemmige reegelmaatigheid te brengen ; en door de heilzaame invloedeenerilreelende hoop elk deel van hetlighaamsgeftel in werking te brengen ; de hoop is een onaffcheidbaar vercischte van 's menfchen leeven.

Maar wanneer de inbeelding ftuiptrekkingen verwekt, als dan werkt dezelve door geweldige middelen , en zoodaanige middelen zijn altoos nadeelig ; ten minsten zijn die gevallen , waar in dezelve van weezentlijk nut zijn , ten uiteriten zeldzaam, het is alleen in zoodaanige hoopelooze ziekten, wanneer het noodig is om het geheel zamenftel het onderite boven te werpen, ten einde, waare het moogelijk, eene nieuwe orde in te voeren. Zoo-

Sluiten