Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dierlijk magnetismus. ï33

Zoodaanige beflisfende middelen moeten in de geneeskunde met dezelfde voorzigtigheid als de vergiften gebruikt worden , nood moet dezelve vorderen , en omzigdgheid die toedienen , men heeft die flegts in een oogenblik nodig, de fchok moet dus flegts eens in het werk gefteld worden; verre van die te herhaalen fielt de verftandige Geneesheer alle zijne kundigheeden in het werk om het hierdoor veroorzaakt nadeel te herltellen; maar bij de openbaare konstbewerking worden deeze crifes eiken dag herhaald, zij zijn aldaar langduurig en geweldig; daar nu den ftaat, waai- in de lijders door zoo eene crifis gebragt worden , fchaadelijk is , kan eene' hebbelijkheid door een geltaadig gebruik daar van niet anders dan doodlijk zijn , indedaad hoe kan men zich voordellen, dat eene vrouw, die bij voorbeeld met eene borstziekte aahgetast is, zoo eene crifis Zonder nadeel ondergaat, welke doorgaans door eene ftuipagtige hoest en gedwonge opwerpingen uit de borst vergezeld is , kan een vermoeiende beweeging , waardoor de longen geweldig gefchokt worden , aan de teedere en reeds gewonde zelfftandigheid der longen geneezing bezorgen? hoe kan men zich verbeelden dat een mensch, laat zijne ziekte zijn van welken aart men wil , tot zijne herftelling de tusfehenkomst eener crifis noodig hebben, waarin het gezigt vernietigd fchijnt, de leeden verdij li:, waarin hij zich met geweldige i 3 en

Sluiten