Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 135

dende ftaat van lijden is; zenuwziekten van deezen aart zijn de teekencn van het onvermoogen der geneeskunde, hoe zeer moeten wij ons dan wagcen om die voort te brengen.

De konst, die dus teegenftrijdig handelt met alle de verrigcingen der dierlijke huishouding, die de natuur uit haaren gewoonen loop doed wijken., en de flagtoffers van een ongereegeld lighaamsgeftel vermeerderd ,• zoo een konst word met regc voor verderflijk gehouden , deszelfs uicwerkfels zijn des te meer te vreezen, daar dezelve niet flegts naauwlijksgeneesbaare zenuwziekten bij een individu voortbrengt , maar die ook tot andere doed overgaan, en ons blootftelt om die in openbaare bijeenkomften dc overhand te zien neemen, en zelf in een volgend geflagt voort te planten.

De Gecommitteerden zijn overtuigd, dat de magneetifche vloeiftoffe door geen onzer zintuigen befpeurd kan worden, en dus op dezelve ook geenen invloed heeft, en geen het minfte uitwerkfel had, noch op hen zelf, noch op de meenigvuldige lijders, waar aan zij de proeven hebben in het werk gefteld; zij zijn verzeekerd, dat de drukkingen en aanraakingen, die bij het magnetifeeren in het werk gefteld worden, zeer zeldzaam gunftige uitwerkfels in het dierlijk lighaam voortbrengen, en dat de indrukken, die dezelve op den geest, veroorzaakten, voor de verbeeldings - kragt altoos nadeelig is.

I 4 Ein-

Sluiten