Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET MAGNETISMUS. 17

lijdende deelen van het onderwerp aanteraaken. Zij, die een (ïerk zenuwgeitel hebben, behoeven geene aanraaking; evenwel is zulks zomtijds noodig aan de flaapen des hoofds, waar de zenuwen aandoenlijk zijn.

Bij dit alles moet de uitterfte welvoeglijkheid, en vooral bij het vrouwlijk geflagt, in acht genomen worden. Een goed, welgeftemd Magnetifeerder zal er zig ten uitterften aan geleegen leggen, om in woorden, handelingen en gebaarden, waardigheid en welvoeglijkheid te vertoonen. Hij is, om zo te fpreeken, boven al het zinlijke verheven; hij is als boven zig zelf, zo dat het niet bij hem opkomt, om, zondernoodzaaklijkheid, iemand aanteraaken. Het is daarom zijn zaak, zig van al het zinlijke te verwijderen, en zorgvuldig te vermijden alles wat hem daartoe terug zou kunnen voeren.

Zelfs dan, wanneer de Magnetifeerder en de perzoon , die gemagnetifeerd word in de (temming en houding zijn, in welken zij weezen moeten, zo dat men geene zinlijke oogmerken bij hen vermoeden kan, moet de Magnetifeerder evenwel nog de uitterfte welvoeglijkheid betragten; want, vooronderfteld zijnde, dat er lieden tegenwoordig waren, die deeze of geene handelwijze van het magnetifeeren afkeurden, zo ware dit genoegzaam, om op de magnetifche werking een verkeerden invloed te hebben.

Als het Magnetismus behoorlijk werken en van het gewenscht gevolg weezen zal,dan is het noodzaaklijk , dat niet flegts de Magnetifeerder en de B per-