Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET MAGNETISCH

in deezen toeftand gebragt heeft. De Magnetifeerder kan, door eene onzigtbaare kragt, niet flegts door fpreeken en andere uitterlijke tekenen; maar zelf ook door bloot te denken, zig aan den Lijder verftaanbaar maaken. Dit vermogen kan door eene gepaste aanraaking, dok aan andere perzoonen worden medegedeeld, die zig dan van dat oogenblik af, met den Somnambule in volkomen overéénftemming bevinden,

Zodra de Lijder een Somnambule word, ontftaat er een groote wanorder, ten minften wonderbaarlijke verandering in zijne uiterlijke zintuigen ; eenigen derzelver worden verzwakt; an* deren tot een verwonderlijken trap van fijnheid verheven. Zomwijlen verliest hij geheel of ten deele zijn gehoor, terwijl het gezigt de verbaazendfte fcherpte bekomt. Zomtijds word de berooving van het gezigt door eene ongelooflijke fijnheid van het gehoor, van den reuk, of den fmaak vervangen. Bij de meeste Somnambulen fchijnt een nieuw en zesde zintuig, en eene buitengewoqne uitzetting van het denkvermogen te ontftaan, hetwelk het gewoon vermogen van hunnen geest overtreft.

Met één woord; de verfchijnzels van het Somnambulismus bieden daaglijks nieuwe ftof ter verwondering aan, zelf voor die geenen, die reeds met deszelfs uitwerkzels bekend moesten zijn.

Maar wat is nu van al dit verwonderlijke te. houden ? Is het in de daad zo weezenlijk als men ons tragt diets te maaken ? Of zijn het' niet veeleer beguichelingen, die door het bedrog

van