Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S O M N A M B U L ï S M U S. aj

van den eenen, en de ligtgeloovigheid van den anderen kant gebooren en gevoed worden?

Deeze vraagen verdienen met allen ernst en onpartijdigheid onderzogt te worden. De menschlijke geest is, uit zig zelve, maar al te zeer tot het wonderbaare geneegen, en griipt gretig alles aan, wat zijn fmaak en zinlijkheid vleijen en behaagen kan, en wanneer de inbeeldingskragt eenmaal verhit, de ziel van alle teugels ontflagen is, dan worden vervolgens alle kragten gebezigd, om de tastbaarfte droomerijen in weezenlijkheden te herfcheppen.

Onder de menigvuldige befchouwers en getuigen der buitengewoone werkingen van het Sornnambulismus, hebben, eenigen, door verbaazing en verwondering weggefleept , er eindlijk een onbepaald geloof aan geflagen, en het als een ontegenfpreeklijk bewijs van het dierlijk Magnetismus aangezien. Anderen zijn wel van de waarheid van dit verfchijnzel overtuigd geworden, maar behielden daarom niettemin hun ongeloof, ten opzigte van de werkende oorzaak. Zij vooronderstellen geheime kunstgreepen, en denken, dat daardoor, op eene handige wijs, het bedrog werd voortgebragt, en, niettegentlaande zij deeze kunstgreepen niet, zo als zij wel wenfehen, ontdekken en betoogen kunnen, vooronderftellen zij echter als zeer zeker derzelver beftaan. Om deeze hunne gedagten te bevestigen , brengen zij de bekwaamde Goochelaars bij, die dikwijls het verlichtfte Publiek langen tijd in verwondering en opgetoogenheid over hunne bijna onB 4 door