Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 OVER BET MAGNETISCH

doorgrondbaare kunstftukken weeten te houden.

Wat de Geleerden, de Wijsgeeren, Geneesheeren en Natuurkundigen betreft, deezen befchouwden het ten grootften deelen als beneden hunne waardigheid, om getuigen van dergelijk een fchouwfpel te worden. Zij gebruikten ten voorwendzel, dat het voor hen voldoende was, Waarlijk te zien, dat dit verfchijnzel tegen alle aangenomen natuurlijke, wijsgeerige en geneeskundige begrippen inliep, en dat men derhalven alle deeze gewaande wonderen niet hooger dan loutere hersfenfchimmen moest aanmerken, welken geen ernftig onderzoek verdienden.

Intusfchen wint het magnetisch Somnambulismus van dag tot dag meer en meer veld, en verkrijgt vastigheid en fterkte. Een menigte Perfoonen, die door hun verftand, braafheid en oordeelkunde uitmunten, geeven openlijk getuigenis van deszelfs beftaanbaarheid. Over 't algemeen echter blijft het Publiek, bij zulke onderfcheiden gevoelens, waaromtrent hetzelve niets beflisfchen kan, wankelende, en verwagt met verlangen, ter zijner volkomen overtuiging, gegronde bewijzen en ophelderingen. Mogten de volgende aanmerkingen, eenigermaate aan dit verlangen van de onpartijdigen voldoen ! Wij zullen voornaamiijk naar drie zaaken onderzoek doen.

VOOR EERST.

Zijn er werklijk, ten aanzien van het Algemeen, eenige verfchjjhzels van gewigt geweest,

die