Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 27

Ten, en bij verfcheiden proefneemingen, zo openbaare als bijzondere, zogenaamde Somnambulen een weezenlijk beftaan gehad hebben, die aan derzelver befchouwers verwonderlijke ver* fchijnzels te zien hebben gegeeven.

Maar nu ontftaat verder de gewigtige vraag, of foortgelijke zonderlinge toeftanden niet flegts loutere vermommingen zijn, waardoor ligtgeloovige Toekijkers in de maaling gebragt worden? — En dan, in hoe verre men aan dit alles geloof moet geeven?

Het Somnambulismus is niet flegts onder de gemeenfle clasfe der ftervelingen te vinden, waar van men te ligter vermoeden zou, dat men, betreklijk hetzelve, veelligt uit zugt tot naarvolging, uit eigenbelang, of uit andere veragtlijke beginzels werkzaam was : want het is fteeds een ongeluk voor de goede zaaken, dat zij zo gansch zeldzaam in hunne zuiverheid bewaard worden, pn de inmengzels van boosheid en hebzugt ontgaan, en juist van deeze zijde poogen die geenen, die uit vooroordeel of baatzugt deeze groote ontdekking gaarne in wancrediet gebragt zage, ze aan het Publiek voorteftellen, en het Somnambulismus een zweem van kwakzalverij aantezetten.

' Geheel anders gaan wijsgeerige mannen te werk , wie het waarlijk te doen is om verlicht te worden , en op hunne beurt anderen menfchen te verlichten. Zij laaten de overgedreevenheid en kwakzalverij aan hun plaats, en bedoelen en poogen niet anders, dan tot de waare gefchapenheid

van