Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8 OVER HET MAGNETISCH

van zaaken doortedringen, en de waarheid hulde te doen, om 't even waar zij dezelve aantreffen.

Er zijn Somnambulen genoeg, die, zo wegens hunnen aanzienlijken burgerftand als braaf caracter en andere betrekkingen, boven alle verdenking verheven zijn; die, doormannen van verftand, fcherpzinnigheid, bekwaamheid en eerlijkheid, onpartijdig zijn beoordeeld en aan veelvuldige en geftrenge beproevingen zijn blootgefteld geworden; _ die hen dan ook bevonden hebben, zo als men van hen had opgegeeven. Zo in als buiten Vrankrijk zijn er duizenden getuigen , die dit verfchijnzel bewaarheden kunnen.

Wanneer men nu alle deeze getuigenisfen verl nietigen, en alles voor beguicheling en bedrog uitkrijten wilde, dan zou er voor de Tegenpartij flegts deeze weg zijn: om,naamlijk,de geloofwaardigheid der getuigen te beftrijden, en te bewijzen, dat het dezelven aan bekwaamheid of aan waarheidsliefde mangelde! Hoe be¬

zwaarlijk, ik wil niet zeggen onmooglijk, zou

dit niet vallen! Of wil de Tegenfpreeker

het over een anderen boeg wenden, en de getuigen daar laaten? dan moet hij ten minften kunnen aantoonen,

VOOR EERST.

Dat de Somnambule het oogmerk gehad heeft, om bedrog te pleegen.

TEN TWEEDEN,

Dat de Somnambule, tot dergelijk een bedrog, de bekwaamheid bezit. Maar onder de Somnambulen, die men daag-

lijks