Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 09

lijks zien kan, bevinden zig perfoonen, die men onmooglijk verdagt kan houden. Eerwaardige Moeders van Huisgezinnen, aanzienlijke Mannen van bekende eerlijkheid, Mannen van doorzigt, en kinderen, bij welken men, met eenigen grond, geen huichlaarij, bedrog, noch eigenbelang vermoeden kan.

Volgens het voorgeeven der Tegenpartij fpeelt, ten minflen in dit geval, de partijgeest niet weinig zijn rol, ten voordeele van het dierlijk Magnetismus. Maar hier op merke men flegts,

aan, dat het grootfte gedeelte der fiaapende perfoonen verre weg zig niet over het noodlot noch, de wijze van het dierlijk Magnetismus bekommert, en dat de meesten hunner, bij het influimeren in den magnetifchen flaap, geen denkbeeld van denzelven hebben.

Doch! waarom, zou men tot deeze list zijn toevlugt neemen, daar het Somnambulismus geen noodzaaklijk gevolg of uitwerkzel van het Magnetismus is, maar veel meer als eene latere ontdekking, uit eene lange beoeffening van het Magnetismus ontfprooten, aantemerken zij, en daar er meer dan ecnen bekwaamen Magnetifeerder gevonden word, die het verfchijnzel van het Somnambulismus, flegts als eene neffensgaande zaak befchouwt. De Heer Metzmer fchijnt zelf van dit gevoelen geweest te zijn.

Zouden daarenboven de aanhangers van het dierlijk Magnetismus, ingevalle zij dan al een hulpmiddel noodig gehad hadden, de toevlugt, buiten eenige noodzaaklijkheid,tot dergelijk eene

zon-