Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 33

(bij een verfchijnzel, dat, gelijk men gelooft, zo onnatuurlijk en onbegrijplijk als onverklaarbaar is, en dat alle aangenomen begrippen fchijnt omverre te itooten) voor gerechtigd, omniet Hechts het getuigenis van vreemden, maar zelf dat van zijn eigen zintuigen te verwerpen. 1

Ongemerkt vinden wij ons dan ter beantwoording van de derde vraag gebragt; of dan, naamlijk, het magnetifche Somnambulismus en de daarmede vergezeld gaande verfchijnzels in de daad zo onbegrijplijk, zo geheel tegen de natuurwetten inloopende zijn, als veele Geleerden tragten, te beweeren ?

De Natuu;kundigen en Geneesheeren, die„ ten opzigte van het magnetisch Somnambulismus , wel het grootfle ongeloof betoonen, doen zulks, wel is waar, onder het voorwendzel, dat het eene onbegrijplijke zaak is, maar de grond voor, dit hun ongeloof is ontoereikende, vermits hunne voorgewende zwaarigheden niet tegen de onbefprooken getuigenisfen, ten voordeele van het Somnambulismus , in aanmerking komen ; want de moeilijkheid om eene natuurwerking te begrijpen, neemt daarom, de waarheid van derzei», ver beftaan niet weg. Om ons heen ziende, ontdekken wij eene menigte ontegenzeglijke natuurwonderen, die wij echter buiten ftaat zijn, om te kunnen begrijpen! De kragten der natuur ftrek" ken zig zo wijd uit, dat het voor het menschlijk begrip veeltijds onmooglijk is, hen met een ontdekkend oog te volgen.

Maar, vraagt men, zal men dan voortaan de G dwaas-