Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S.OMNAMBULISMUS. 3?

ten,- vermoeidheid en rust, verkoelende en verhittende dranken kunnen ons den flaap bezorgen. Hij ontftaat zowel uit eene vermindering als eene te veelheid bloeds. Een koorts, die flaaploos maakt, kan ook flaapdronken maaken. Een gering onderfcheid in de vermenging van den wijn maakt ilaaperig, of veroorzaakt frisfche wakkerheid. — En waar vonden wij het einde,wilden wij alle de oorzaaken van den flaap optellen?

Is het derhalven zo onwaarfchijnlijk, dat men ook, door eene magnetifche behandeling, den flaap verwekken kan? Is niet veeleer de uitwerking van zulk eene aanraaken het noodzaaklijk gevolg eener algemeene. natuurwet, volgens welke alle zintuigen ter vermekking van den flaap moeten dienen? In het gezigt, het gehoor, de reuk en fmaak vind men er de zekerfte aanleidingen toe , en zou dan het gevoel het, eenigite zintuig weezen, waaraan deeze eigenfehap ontbrak??

Een weinig nadenken daarenboven, zal ons leeren, dat dergelijk een flaapverwekkende eigenfehap aan het gevoe meer dan aan alle de overige zintuigen eigen moet zijn: want eigenlijk gefproken hebben wij maar één zintuig, het gevoel naamlijk, en de overigen zijn flegts wijzingen of zekere andere foorten van hetzelve. Het gevoel onderfcheid zig alleenlijk door zijn grooter kragt en meerdere uitgeftrektheid, terwijl het door het ganfche lighaam verfpreid is.

Hierdoor fchijnt het zeer begrijpelijk te worden, dat het gevoel vooral de eigenfehap bezit, om den flaap te veröorzaaken: want boe zou C 3 meg