Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfp- OVER HET MAGNETISCH

het overluid, bijaldien men anders leezen kan noemen, het geen men zonder behulp der oogen verrigt. Gemelde geestlijke fchreef ook, met geflooten oogen, muzieknooten. Een rietje diende hem tot een liniaal, waarmede hij de vijf linien, in evenwijdigen afftand van elkander,trok. Op de behoorlijke plaats zettede hij den fleutel en andere muziektekens. Dan fchreef hij de nooten, eerst zonder, en vervolgens met inkt, en plaatfte er de behoorlijke woorden onder. Eens maakte hij de letters zo groot, dat ze niet onder de nooten, waar ze te huis hoorden, ftaan konden. Spoedig echter bemerkte hij deezen zijnen misflag; wischte het gefchreevene met de hand Uit, en herfchreef het, wat laager, met alle naauwkeurigheid. Op een ander keer had, volgens het getuigenis van den aanzienlijken Kerkvoogd, de jonge Abt, in een zijner predikatiën, de woorden, ce divin enfant geplaatst. Bij het overleezen bemerkte hij den onaangenaamen wanklank deezer woorden, wischte het woord divin uit, en zette er adorable voor in de plaats. Nu ftond er, ce adoratie enfant, maar ook dee^e onvolkomenheid ontging den Nagtwandelaar niet; hij voegde er de ontbreekende t bij, zo dat het emdlijk werd: eet adorable enfant. Zorgvuldig nam de Nagtwandelaar in acht, om, bij het verbeteren , de nog natte letteren niet aanteraaken. Om niets uitteveegen gebruikte hij een omweg, t welk hij anders niet deed. wanneer alles droog was. De Kerkvoogd, om zig te meer te overtuigen, hield den Nagtwandelaar een Uurbord-