Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS5. 4?

bordpapier voor de oogen, doch de werkingerj waren als vooren."

Dit alles word in de Encyclopedie, als ontegenfpreeklijk waar gebeurd, verhaald. Bij gevolg moet noodzaaklijk een van beiden plaats hebben, of, dat een Somnambule zonder behulp zijner oogen zien kan, of, dat een aldus ten uitterst verderkt gezigt zelf de geflooten oogleden en andere donkere lighaamen doordringen kan.

De verhandelingen van de Academiën der Weetenfchappen, en de werken der Geneesheeren zelve leveren een menigte van vernaaien en aanmerkingen op, die dergelijke gebeurtenisfen overvloedig bevestigen. Vergt men de verklaring van dit zonderlinge, dan erkennen zij eenpaarig, het ontoereikende van onze kundigheden en van ons. oordeel, en vermaanen ons, om dat geene te bewonderen, 't welk wij, ten minden tot nog toe, niet begrijpen kunnen.

Maar nu, befpiede men de kragt der vooroordeelen! Zodra men dezelfde uitwerkzels bij eenen magnetifchen Somnambule waarneemt, dan verklaart men alles voor bedrog, vermits zulke zaaken, zo men zegt, alle bekende ondervindingen en aangenomen begrippen omverre flooten, en men in de natuur geen foortgelijk voorbeeld zou

kunnen vinden! Dan, wij vraagen een' on-

partijdigen Leezer, hoe is zulks met de zo even bijgebragte voorbeelden overeentebrengen?

Daar men vervolgens opgemerkt heeft, dat de Somnambule, die, met betrekking tot zekere onderwerpen, fcherpziende en bekwaam, en

met