Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 OVER HET MAGNETISCH

ver rijken inhoud, in alle taaien overgezet te Worden.

■ In ftede van een uitvoerig gefchiedverhaal, ?al ik hier eenige brieven van geloofwaardige en lekende kundige Mannen laaten volgen.

brief VAN doctor georg RtJST, aan joseph glanville.

Jfaknïm Greatrakes was wel aan verfchillende uiti'praaken onderhevig; want de lieden hielden' hem, ingevolge hunne onderfcheiden denkwijzen, voor een Tovenaar, bedrieger, wonderdoender en Apostel. Ik zelf echter heb hem als een edel, rechtfehapen, vriendlijk en eerlijk Man leeren kennen.

Drie weeken lang heb ik met hem bij den Heer' Convij geweest, waar ik zijne levenswijs en zeden in opmerking kon neemen, en ben een ooggetuige geweest, dat hij meer dan duizend menfchen , door de aanraaking zijner hand gelukkig geneesde. Hoe zonderling deeze zaak ook weezen mag, is zij echter in 't geheel geen wonder.

Dikwijls werden de ziekten door een eenige aanraaking van zijne hand geneezen. Hij verVolgde , om zo te fpreeken, de vliedende fmarten tot in de uitterfte deelen'van het lighaam. Wanneer de ziekte of pijn zomtijds wat hardnekkig in het wijken wass vertoefde Greatra-

kss%