Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 OVER HET MAGNETISCH

Toen er, drie jaaren laat er, in de Provincie , waar hij woonde, befmetlijke koortfen heersen* teri, gevoelde hij den aandrang van zijn inftinct, om dezelven op eene gelijke wijze te geneezen: hij nam er de proef van, en het gelukte hem.

In April van 1665 kreeg hij een foort van overtuiging, dat hij ook wonden en verzweeringen geneezen kon, en de ondervinding leerde, dat hij ook in deezen zig niet bedroogen had. Hij genas eindlijk ook ftuip- en zenuwtrekkingen, waterzugt en meer andere ziekten. Van alle kanten vloeiden de kranken en gebreklijken naar hem toe, en zijne vermaardheid, om met de bloote oplegging zijner handen alle ziekten en kwaaien te geneezen , werd eindlijk zo groot , dat de Geestlijkheid zig in 't fpej mengde, en, zekerlijk uit vrees voor eenige haarer voornaamfte grondflagen, hem deeze geneeswijze voor het toe* komilige verbood;

Intusfchen werd hij door eene zieke Dame verzogt, om naar Engeland te willen komen, waar hij in j666 aankwam. Toen hij door eenige Provinciën reisde, werd hij door derzelver. Overheden verzogt, hunne zieken te geneezenDe Koning beval den Staats-Secretaris, den Graaf van Arhinton , om Greatrakes naar Whitehall heen te fchifcken, en niettegenftaande het Hof geen overtuiging genoeg betoonde te hebben, om in zijne verwonderlijke geneezingskragt te gelooven, ftond het hem evenwel vrij, om zig bekend en beroemd te doen worden. Greatrakes bezogt daaglijks een zekere wijk

in