Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEHEIMEN. 73

mijn geheele lighaam met fchoon water, en berookte mij zelve met witten wierook. Ik trok vervolgens fchoon linnen goed, mijn zijde zooien, zijde kousfen, broek en vest aan; voorts hield ik, eenigen tijd, mijne handen in de hoogte, zo dat mijne tien vingers zig naar den hemel uitftrekten, en ik trok daardoor deeleétrique ftof aan. De wijze mijner kleeding ifoleerde mij ; aldus werd ik pofitif eleftricq, en kon op elk lighaam, minder eleétricq dan het mijne zijnde, werkzaam weezen. Ik wreef mijne handen, met de befchreeven toebereidzels, en kon, met de wijzing van de toppen mijner vingers , kleine lighaaraen in beweeging brengen. Hangende naalden beweegden zig van zelve , wanneer ik ze flegts fterk aanzag. In deeze proefneeming legt de eerde grondflag tot het dierlijk Magnetismus. .... e Ik kon ook menfchen, op een taamhjken atftand, enkel door een oogopflag, eleftrifeeren. Deeze werking was te fterker, wanneer ik mi| in de zonnefchijn, en mijn voorwerp in de fcha-

duw plaatfte.

Deeze proefneeming werd nog verwonderlijker, wanneer ik mij, met iemand, in harmonie zetlede. Van de twintig en dertig ftukken geld, welken zodanig een perfoon in mijne afwezendheid aanraakte, kende ik altoos dat geene, het welk hij aangeraakt had. Het aangeraakte ftuk geld aanziende, ontwaarde ik fteeds een zeker gevoel in mijne oogen, waarvan ik niets vernam, bij de befchouwing der andere ftukken.