Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

}o NIEUWE MAGNETISCHE

Niet minder verbaazende was het, dat, wanneer ,k mij flegts door een kettingje verbond, ik, in een verwijdering van twee of drie kamers den reuk der bloemen rook, waaraan de perfoon rook, die met mij in harmonie ftond, bijaldien iuj zig op een ifoleerfchraag gcfteld had.

* * *

. Men laat eenige kleine kokertjes van blik maaken; men giete dezelven vol zwavel, en eleétrifeere ze. Deeze kokertjes moet men bij zig fteeken; flegts moet men zorgen, dat ze door een goud fnoertje, of anderen draad, die men om het lighaam heeft, aan ons verbonden worden. Het besten is, wanneer uw rok met versheiden kleine zakken voorzien is, welken allen met zijde gevoerd zijn. Wanneer men de electnke kragt wil verfterken, dan maake men flegts het goud moertje met een of meer kokertjes gemeenfchaphik. Deeze toebereiding is ook volftrekr noodzaaklijk tot het Magnetismus.

Wanneer men eenmaal zo verre komt, dat men in flaat zij, om een foortgelijke circulatie van den ele&iken en magnetifchen ftroom, in een ander lighaam voorttebrengen, dan is men zeer nabjj, om groote en geheel onbegrijpljjke proefneemingen te doen.

In den hannonifchen toeftand zijn de werkingen van menfchen op elkander boven alle verwagting. In dien toeftand kunnen verfcheiden perlooncn, eenerlei gevoel, eenerlei aandoe-