Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ELECTRltfE GEHEIMEN. ??

nmg, eenerlei overeenkomst en gedagten hebben. .

Met eenige veranderingen der bovenaangehaalde toebereiding deed ik de volgende

ÏROEFNEEMINGEN BETREKLIJK DEN ELECTRIKEN HARMONISCHEN TOESTAND.

Ik ftel mij in harmonie met een harmonisch onderwerp. Deeze perfoon kan met een electricq ïiqueur, naar willekeur, eenige woorden, op een papier fchrijven , en dat papier bij zig fteeken. Dan ifoleer ik deezen perfoon, en ftel mij met hem in overeenkomst. Vervolgens leg ik, in een andere kamer, op eene geïfoleerde tafel, een wit papier, het welk in gemelde Ïiqueur gedoopt is geworden, en, verbindende dit papier met gedagten perfoon, dan electrifeer ik , waarvan het gevolg is, dat al het gefchreevene van het eerfte papier van zelve verdwijnt, en de eene letter voor en de andere na , op het papier, dat in de andere kamer op tafel ligt, zigtbaar wordt.

Ik laat iemand, die met mij in harmonie ftaat, willekeurig het een of ander denken. Ik electrifeer hem op den Ifolatorium, door een oogöpflag, dat is, mijn hand in de zijne leggende, en hem fterk aankijkende. Wanneer hij nu zagtlijk bij zig zelve de gedagte woorden herhaalt, dan ben ik in ftaat, hem dezelven juist te kunnen zeggen.

Ie-