Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1EN ELECTRIKE GEHEIMEN. J£

- Pofitive en negative lighaamen Haan, in eene volkomen eleétrique werking , tegen elkander over: wanneeer de proportie der lighaamen anders juist is.

Twee lighaamen, die in een volkomen eledtrique werking tegen elkander over ftaan, zijn, wanneer ik mij eens zo mag uitdrukken, ten opzigten van de eleftrike betrekking, flegts een lighaam, het welk uit twee deelen beftaat.

Wanneer twee lighaamen in eene volkomen eleétrique werking tegen over elkander gebragt zijn, dan kan in het eene lighaam geene verandering voorvalien , of het andere heeft er gevoel van.

Daar nu de verandering van het sene lighaam ook verandering in het andere veroorzaakt, heeft noodwendig ook het gevoel van het eene ook betrekking op het gevoel van het andere lighaam: want het gevoel is niet anders dan een verandering van toeftand.

Wanneer nu de mensch, door dikwijls herhaaien van dit electrik gevoel, de juiste onderfcheidingen leert maaken, dan ftrekt hem het zelve tot een foort van beeldfpraak, of een mededeeling van denkbeelden, door middel van voelbaare tekens.

Gelijkftemmende fnaaren brengen één zelfden klank hervoort: dat is, het voortbrengzel der gelijkftemmigheid is éénheid.

De deelen van het lighaam ftaan met het geheel in harmonie, of overéénftemming, en van daar den oorfprong van het lighaamlijk gevoel.

Door