Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M'A-GNETISEEREN. Sa¬

ter in de ledige flesch. Het verftaat zig van zelf, dat de Patiënt uit geen ander glas drinken mag. Aldus vaart men geduurende de agt dagen voort.

Het zij nu vooroordeel of verbeelding i genoeg is het, dat wij, door verfcheiden proeven ondervonden hebben, dat de Patiënten dit gemagnetifeerd water onderfcheiden konden, van het water uit de zelfde bron gefchept, en dezelfde graad van koude bezittende.

Wij gelooven, dat de morgenftond de

gefchikfte tijd is, om te magnetifeeren.

Men begint met vijf minuten hiertoe te befteeden, en verlangt, van dag tot dag, deezen tijd, tot de lengte van een half uur. Het eenmaal daartoe beftemde uur moet, zo veel mooglijk, in acht genomen, en het magnetifeeren door een en denzelfden perfoon verrigt worden. Wanneer tijd en omftandigheden .het veroorloven , dan kan men, des morgens en des avonds, een half uur magnetifeeren. Dit laatfte echter geld flegts ten opzigte van zodanige perfoonen, die nog niet tot de verrukking, (extafe,) gekomen zijn.

Zo eenvoudig deeze geheele verrigting op zig zelve zij, en hoe zeer men dezelve ook bedillen en befpotten moge, zeker echter is het, dat de vermelde uitwerkingen, bij onze Patiënten, aan geene andere oorzaaken, dan aan deezen waren toetefchrijven, en dat ook hier het welbekende gezegde bevestigd werd; dat naamlijk, gering-, fchijnende oorzaaken dikwijls groote werkingen hervoort brengen.

F 5 De