Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

po HET GENEESKUNDIG * * *

De merkwaardige Crifis, welken men den divinatorii'chen flaap, of wel, het magnetisch Somnambulismus zou kunnen heeten, ~ verfcheen bij de twee Patiënten, die ik deswegens waarnam, regelmaatig alle dagen, en duurde gemeenlijk twee, drie, vier, vijf uuren, zomwijlen ook wel een geheelen dag,•maar zeer zelden twee of drie dagen. - De langfte flaap duurde, bij de eerfte Patiënt, vijf dagen. Geduurende zulk eene langen magnetifchen flaap waren zij over dag altoos bij hunne volle tegenwoordigheid van geest, des nagts echter meer in een toeftand van bedwelming en verbijstering, evenwel niet geJieel zonder bewustheid. Tusfchen beiden kwam de natuurlijke flaap voor eenige uuren, waaruit zij dan weder in den voorigen toeftand vervielen, zonder de wijze of omftandigheden van deezen overgang te kunnen verklaaren, of zelf zig te kunnen voorftellen.

Zij werden daaglijks gemagnetifeerd, niettegenftaande zij, buiten dat,evenwel in den magnetifchen flaap geraakten. Zij befchouwden deeze bewerking als noodzaaklijk voor hunne verbetering. Zonder dezelven konden zij ook, of in 't geheel niet, of niet dan bezwaarlijk en met zeer veel moeiten fpreeken. Verder' verzekerden zij, dat, door deeze kunstbewerking, de kragten en werkzaamheden hunner zielen toenaamen ; de voorftellingen hunner verbeelding duidlijker en aanééngefchakelder werden, en zij er door in dien opgehclderden en gelukkigen toeftand kwamen,

wel-