Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96" GESCHIEDENIS VAN

zedert verfcheiden eeuwen. Zij ontleende haare leeringen en gronddellingen, uit haare Godsdiendige, mondelinge overleveringen, en uit de Voorfchriften van den Brama.

Werklijk is er thans een Geleerde van den eerden rang, in Engeland, bezig met het vertaaien der bronnen van het Magnetismus, ontleend uit de Godsdiendige fchriften deezer van ouds vermaarde Godendienaars.

Uit de oude gefchriften, zo der Brama's, als van Zoroaster en andere dergelijken, kan men, met genoegzaame zekerheid, gisfen en vastdelïen, dat reeds de Perfen in Afia, en van deezen de Egijptifche Priesters in hunne verborgenheden, kennis gedraagen hebben van de zonderlinge «itwerkzels van het Magnetismus.

Volgens Êalditiger moeten de Jefuiten de practicale leer van dit Natuurgeheim, al teffens met den aanvang hunner Orde, en door middel van hunne zendelingfchappen, uit de Indien, waar zij deze!ven van de Brachmanen leerden, naar Europa overgebragt hebben.

Wij zouden , zelf uit de heilige bladeren, nog verfcheiden {taaltjes kunnen bijbrengen, dat men het Magnetismus, zo al niet bij den naam, ten minden in deszelfs werkzaamheid gekend, en er

zig vrij dikwijls van bediend hebbe. 't Is

waar, dit zou mooglijk ergernis kunnen geeven, doch ook maar alleen bij de zulken, die indiervoegen aan hunne Formulieren en Catechismusfen verflaafd zijn, dat zij, offchoon onder het geleide van het gezond verftand cn de zuiverde

Wijs-