Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i*> grdp}b;iegel s

terug: de waterige dampen zijn deszelfs ge^> leiders. b

De onzigtbaare levenskragten ontleenen hunnen, oorfprong van den middennagt, uit een onzietbaar mengzel, even gelijk het de zigtbaaren doen uit den Chaos. Hunne innerlijke deelen zijn beweeghjk. De zuivere kragten vereenigen zig altoos, en de tegenftrijdigen worden overwonnen, en daardoor onderhouden zij haare zuiverheid Ifi eenen fteedsduurenden omloop van het einde m het begin.

GRONDREGELS DER MAGNETISEERDERS.

Er is een wederkeerigen invloed tusfchen de hemclfche lighaamen, de aarde en de bezielde lighaamen.

Deeze invloed veroorzaakt het algemeene vloeibaare wezen, het welk zig op verfchillende wij. zen wijzigt, en nu eens Eleétriciteit, dan weder Magnetismus word.

Het béginzel van dit wezen is de moeder van alle de overige, eu het eenige oorfpronglijke vloeibaare; — of, het algemeene beweegrad der werktuiglijke waereld.

Hier door verklaren de Magnetifeerders a'le de duistere (tellingen in de Natuurkunde, als de aantrekkingskragt, de Eleétriciteit, de ebbe en vloed", het vuur, licht, enz.

Wan-