Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKLIJK HET MAGNETISMUS. 115

het oogenblik aldaar verfchijnen zou, zo als darj ook, kort daarop, wezenlijk het geval was.

Ik vond aldaar Mannen van de bondigfte geleerdheid, die, geheel zonder vooroordeel, over de zeldzaame werkingen van het Magnetismus' redeneerden, en welker bcmoeijing enkel was, .. om de waarheid te zoeken. De wetten van dit volmaakt eenftemmend Gezelfchap zijn de bewijzen voor de redenlijkheid van deszelfs oogmerken.

Zonder voorneemen te hebben, om eenige partij te willen trekken, oordeelde ik over de zaaken, zo als ze mij, onbevooroordeeld, voorkwamen. Ik merkte op, dat zeer weinig menfchen koelbloedig naar de waarheid zogten: dat menig Reiziger in 't Parquet gaat, alleen met oogmerk, om te kunnen zeggen, dat hij er geweest is, —. zonder dat hij verdere moeite neemt, om het een of ander naauwkèurig te onderzoeken.

Eenige worden enthufiasten, en weer anderen worden fpotters. Men twistredend voor en tegen, zonder eigenlijk te weeten waarom.

Het geval wilde, dat ik kennis kreeg aan een waardig en geleerd Man, die mij beloofde, mijne weetgierigheid, in eenige opzigten, te zullen voldoen.

Na een kortftondig magnetifeeren, werd een der zieken, een Somnambule. In haar magnetifchen flaap verhaalde zij verfcheiden zeldzaame zaaken. Het aanmerklijkfte echter was, het volgende toeval:

Er bevond zig nog een Jongeling op de kamer 9 die, zig met den Magnetifeerder in rapport zetH a ten-