Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iï&* GEDAGTEN VAN Dr. GMELIN

tende , een boek van de tafel nam, en er eenige bladzijden in las.

De Somnambule, die haare oogen digt toegeflooten had, en ten minden tien fchreden verre van den leezer afzat, begon dezelfde bladzijden overluid naar te kezen. . Toen men haar vroeg: boe zij zulks doen kon, vermits zij haare oogen geilooten hield en zo verre van den leezer af zat, gaf zij ten antwoord: dat zij las door de oogen van hem, die zig met haar in rapport gezet had: want voegde zij er bij; voor de zielen is alles Éénheid.

Men poogde, bij dit geval, de zaak naauwkeuriger te onderzoeken. Men haalde een brief te voorfchijn, en verzogt den in rapportgezetten, om, in ftilte, eenige regels in denzelven te willen leezen. In 't eigen oogenblik las de Somnam» bule het zelfde wederom naar, en overtuigde daardoor allen van de onbegrijplijklte werking, waarin noch bedrog, noch misleiding eenig aai> deel gehad konden hebben.

Nog meer in 't oogloopende was de proefneeming, die de Magnetifeerder deed aan de zieken, toen zij uit haaren magnetifchen flaap wederom ontwaakte.

De Magnetifeerder vertoonde den arm van de zieken, welke hij tot aan den fchouder toe ont» blootede. Ziet gij, zei hij tegen de aanfchouwers; dat deeze arm gezond, en in zijne natuurlijke gedaante is?

De arm was vleezig en buigzaam en had de natuurlijke kleur. Na tweemaal magnetifeeren

werd