Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKLIJK HET MAGNETISMUS. iif

fyerd hij ftijf en bleek, en even gelijk den arm van een dood mensch, zonder eenig gevoel. De Magnetifeerder nam een naaide en (tak dezelve door een der vingers van de zieke, zonder dat zij eenig het geringde gevoel van fmart blijken Het. Eenigen tijd daarna dreek de Magnetifeer-' der, met zijn middende vinger, van den fchouder af naar de wond toe, en er kwam bloed uit de wond; toen dreek hij van de wond naar den fchouder, en het bloeden hield op.

Eindlijk nam hij een fterk addringeerend vogt, goot het in de wond; magnetifeerde vervolgens den ganfchen arm andermaal, en, buiten een klein, naauwmerkbaar gaatje,werd de arm weder zo levende en natuurlijk als van te vooren.

Een der aanfchouwers liet [daarop zig magnetifeeren. Het duurde een wijl, zonder dat hij iets anders ontwaar werd, dan een zekere zwaarte in de voeten. De Magnetifeerder verzogt haar, om eens een zonderlinge werking voorttebrengen, het welk die perfoon hem toedond. Hij fprong daarop van zijn doel af; drekte zijne twee duimen tegen haar uit, en ging langzaam agterwaards. Zodra hij ging, was zij, door eene onwederftandlijke kragt, genoodzaakt hem te volgen; zijnde zij niet in daat om terug te kunnen blijven. Hij fprong eenjge fchreden ter zijde uit, en nu dond zij, even als ware zij aan den grond vastgehegt. Zij kon geen voet opligten, noch de kleinde dap doen. Hjj naderde haar langzaam en drekte andermaal zijne duimen tegen haar uit. Zodra hij dit gedaan had, ontwaarde zij een geH 3. voel,