Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iao HOOFDZAAKLIJK UITTREKZEL

de zaak zelve in een helder daglicht te Hellen, en om het Gouvernement en het Publiek in zijne beöordeeling te kunnen geleiden en onderfteunen.

Zij , die het Magnetismus zijn toegedaan, vooronderftellen eene groote kragt, eene algemeene vloeibaare zelfftandigheid, die door de natuur beftaat, en, in de bezielde lighaamen, bet grondbeginzel des levens is; het welk zig aan andere lighaamen kan mededeelen, en daardoor meer of minder zigtbaare werkingen hervoort kan brengen.

Deeze uitwerkingen, wanneer zij waar bevonden worden, zetten een zekere daad, een zeker Werkzaam wezen vooruit, en kunnen voor de lighaamen, die dezelven onderwinden, of nuttig, of fchadelijk , of onverfchillig zijn.

Het hoofdonderwerp van het onderzoek der Commisfie behoorde derhalven dit weezen:

„ De waarheid der daaden te bevestigen — de onmiddelbaare oorzaaken qptezoeken, en de geneeskundige nuttigheden van dezelven te bepaalen."

Wij hebben, bjj den Heer D'Erlon, een goed deel deezer iverkingen, tot herhaalde keeren, en onder verfchillende gedaanten, voor onze oogen zien gebooren worden,

Het Baquet, welks ijzeren gekromde ftaafjes naar den zieken gerigt zijn; een fnoer, die hen yerbind, en een klein ftaafje, geleider of con? dudtor zijn de bekende werktuigen der Magnetifeerders, waaraan zij de eigenfehap toekennen, *m de in de lugt zig ophoudende vloeibaare zelf-