Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN HEERE DE JUSSIEU.

gezwel zig onder den vinger, en fchijnt aahtegroeijen. Ik heb deeze uitwerkzelen dikwerven voortgebragt.

Een zeker Vrouwsperzoon gaf de gevoeligfte finert, door haar gefchrei, te kennen, toen de magnetifeerende Geneesheer zijn vinger, vart een klier van het onderlijf, in eene horizontale linie verwijderde. — Deeze proefneeming werd tot verfcheiden reizen, in mijne tegenwoordigheid, herhaald.

Om met den gemaakten indruk der vloeibaare magnetifche zelfftandigheid naauwer bekend te Worden, lag ik mijne regtehand op het hoofd eener Zieke, die tot de Crifis ftond overtegaan» en mijne linkehand op haare regtevoet. Binnert •weinig minuuten gevoelde zij een algemeene fiddering of koude huivering, die Zij nooit te vooren gewaar was geworden, eh,die aanftouds ophield, zo dra ik mijne regtehand wegnam.

Menigmaalen ftemden de aandoeningen met de order der aanraaking niet overéén. Een vinger , op den onderbuik gelegd, veroorzaakte pijn in den rug, en wanneer men den vinger op het pijnlijk deel bragt, dan werd de pijn naar elders gedreeven, of wel geheel en al vernietigd.

Verfcheiden Zieken vermeenden een zagten wind te befpeuren, die nu eens koud, dan weder warm was, zo dikwerf jk mijn vinger, omtrent op een duimbreedte afftand van hun lighaam af, beweegde. Wanneer deeze beweeging langs den ftilliggenden arm werd voortgezet, dan zwol zomtijds het een of ander gedeelte.

i In