Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4* )

Hseriem af, van 't Generaal Post-Comp*

*°Op de Provincie Utrecht vvtrekken de Brieven driemaal *s daags , wordende dezelve een half uur voor het vertrek der Schuiten uit de KasfeD gehaald ; ook vertrekt 's avonds ten 8 uuren, van tt' Generaal Post-Cotnptoir, een Post naar, de gemelde Provincie.

Het Comptoir op Friesland , alsmedei op Groningen en de Ommelanden , wordtl gehouden op de Niemwzyds-Aclnerburg, val, tegen over de Brouwerv den Hooi-\ terg, ten huize van den Heer Pieter Bernard Tex'ur , van waar de Brieveni naar de Provincie Friesland , alle avon-i den voor het luiden der Boomklok, aft gezonden worden , en met den Post des Dingsdags en Sarurdags *s avonds, ten 7 uuren op Friesland , Groningen en de! Ommelanden. By bovengemelden wordt dagelyks voormiddags van 9 tot ra uuren gevaceerd ter aanneeminge van Effecten,1 Wisfelbrieven , Asfïguatien of Gelden , zo tot den ontvangst als ter betalinge, op gemelde Provinciën, als mede op s Gravenhage.

De onaefrankeerde Brieven op de Provinciën Friesland en Groningen kunnen I it «raak gefloken worden in de Kasfen aan hetyzereu hek van de Beurs, als n: dj fan de Koornbeurs , van waar de-! lefven up zyn tyd worden afgehaald.

Sluiten