Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49 5

ï beginnen met den 15 April, 's morgens tten 6 uuren , wanneer 'er Vracht is.

Op GOR1NCHEM en BREDA, alle (idagen 's Zomers, 's morgens ten 6 uuren , tite beginnen met den 15 April, wanneer c*er Vracht is. Deeze voorfz. Wagens fyden af van buiten de Tolfteeg-Poort , by de Herberg den Hulk,alwaar de Paki kken en Brieven aangenomen en gantfche Wagens of Plaatfen op dezelven kunnen ibefteld worden by den CommiiTaris Betunardus Rroefe.

Op AMERSFOORT, een Tourwagen ddes Zondags, Woensdags, Vrydags en Satiturdags, 's morgens ten 7, en 's namidi ddags ten 4 uuren, vice verfa rydende.

Op DEVENTER, Dingsdags en VryIdags , en op dezelfde dagen van Deventer uwederom op Utrecht, van den 1 April tot Iden laatlten September, 's morgens teri hhalf 6 uuren ; Oétober en Maart ten 7 muren; November, December, January, ifin Februaryten y uuren.

Deeze Wagen vertrekt te Beventertert iilïuize van Jan Oojlerhof, in den BrabandSdchen Wagen, daar men ook logeert.

Op ZUTPHPN rydt de Wagen voortlaan af en koomt weder aan voor het ! huis van Sr. Jan Hom , Caftelein in den Witten Engel, buiten de Catharyne-Poort, naioetende de Goederen ter plaatfe aldaa? «worden befteld.

C Op

Sluiten