Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JHUÜR-CEDÜLLEH

Van Huifen , Landen , Schepen , &c. Alle de Jaaren Huur by een gerekent. IBened. deüogl. opeen 3 ft. Z.foi 6:° Van 50 gl. tot 100 6 ft. Z. 0:10:0 100 tot 200 12 ft. Z. 0:17:°

200 600 24(1. Z. 1:12:0

6co > 1000 3 gl. Z. 3:18:0

loco 2000 6 gl. Z. 7:14:0

aoco 30CO 8 gl. Z. to: 4:0

3000 4000 12 gl. Z. 15! 3:0

4000 6000 16 gl. Z.20: 6iO

6000 1200018 gl. Z. 22: 14:0

12000 en daarboven 24 gl. Z. 29 : 19: o De Huurders moeten hebben Copycn r op een 6 ftuiv. Zegel, ten ware de Huur(Cedulle was op een 3 ftuiv. Zegel, dan be1 hoeft de Copy niet hooger dan 3 ftuiv.

OBLIG A ï I E N. Tot — 100 gl. opeen 3 ft. Z.fo i 9 (boven—100 gl.tot 200 6 ft. Z. 0:10 l boven —200 gl. tot 6co 12 ft. Z. o: 17 1 boven —600 gl. tot 200024 ft. Z. ttJi I boven de 2000 gl. op een 48 ft. Z. 3 : 4 ( Obligatien van Beleening, met Borgtocht, van Echte - Lieden &c. als boven. Op een Zegel van 12 ft. koft/- : ip:* Op een Zegel van 24 ft. — 1 '• H '• u Op een Zegel van 48 ft. — 3 '• ö .^j

Sluiten