Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTÈN

WEGENS DEN

SCHOUWBURG,

Zodra de Schouwburg met de maand Aoril des (aars 1790 gefloten was geworden , wferd 'er een begin gemaakt , orh dezelven van binnen aanmerkelyk te vertimmeren en ecne geroegzaame andere gedaante te aecven. Ken bad, gedviiirende de ftilliggende maanden, zo veel fpoed met dit werk gemaakr, dat dezelve voor de maand September berëldS vaardig was, om 'er weder in te kunnen fpeelen.

Dj verandering welke dan Schouwburg thans ondergaan had, beftond daarin, d't men de Dak cenige duimen had hiaten zal;ken,de Staanplaats ngter dezelve had men weggenomen, en een opgaand phit'catcr met zrtplsatferi en twee Uitwringende hoeken ter ivedtrzjden in deszelfs'plaats, gefield. Boven hetzelve, daar te voo'reu de twaalf Huivers plaats was. en dus vlak ii het midden over Iri Toor.ee!, is ook een dierge'yk jèp ïhic. cr gemaakt, en aan beiden ferlett va:i hetzelve een reert'.tn fiuiyer>s a ï plaats

Sluiten