Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5)

ke aan dezelve gemankt is, liet pulkek* over 't algemeen zeer wel voldaan beert, Wannetr de Stadhouderlyke taimlie zig in de Maand Augustus eenige dagen binnen de Stad bevond, vereerden de Vor" telyke Perfoonen den 27 Augustus 1700.,de noa maar onlangs vertimmerde Schouwburg ^met hunne hooge tegenwoordigheid8, by welke gelegenheid voor Hoogstdenzelven vertoond w.erd d. graaf vam waltron, K'ygsfpel, en na hetzelve, de gewonnkN veldslag , Groot Militair Ballet. ' Den "8 December deszelven Jarrs , leed Amjleh Schouwburg een groot verlies door den dood van zvnen Ilootdacteur den Heer carel PASiE.die na eene langdnurige kwynende ziekte dien1 dag overleed,^ drie dagen laater.zynde de laatlte dag van dat laar m de Nicu^zytts Capel ter aarde befteld wierd , wordende door zyne Mede-tooneelgenooten, onder welken zelfs zig twee Acteurs van den Frantchcu Sehouwburg bevonden, deLykkoets in en uit, en de Kerk eenige heerren om, gedraagen.

Tot heruellirfg van 't gemelde verhe* lebben federd eenige nieuwe LielbebljOT| wel gedebuteerd, doch de uitflag toonde wel ora, dat, hoe groot de yver en lieP bebbery voor het Tooneel ook mogen zyn, d» noodige gaaven daar,toe egteï

Sluiten