Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

van ii F. r

TREURSPEL

DE MALABAARSCHE WEDUWE.

Het Tooneel verbeeld, het gehcele Spel door, eene open plaats by eenen Zeefiad, op de Kust van Alalal/ar.

Eerfte Bedryf.

De orPERSTB bramin , gehoord heb» bende, dac eenen Edelen Indiaan gelhirven was, geeft aan ten zyner Bra~ * minnen bevel, urn te gaan verneemen , of zyne Weduwe bereid is , om , volgens het gebruik van baar Gewest, haaren Egtgenoot in 't graf te volgen. Terwyl de laatstgenoemde zyn bevel volvoert, geraakt de opperste bramin in redentwist met eenen jongen bramin , welke zig fterk tegens de ontmenschte gewoonte van het verbranden der nageblevene Vrouwen verzet , zyn medelyden met deeze ongclukkigen door beweeglyke woorden te kennen geeft , en ondanks de fchynredenen van den opperste braB 6 M1M,

Sluiten